Kalmar läns kustvattenkommitté

Karta med mätpunkter

På denna sida kan du få fram data och figurer från bottenfaunaundersökningarna. Flertalet stationer redovisas från 1984 i diagramform med värden för artantal, totalbiomassa (vikten för alla djuren per m2) och totalabundans (totala antalet djur per m2). Vissa arter eller grupper, främst småmaskar och småsnäckor, har endast analyserats under de senaste åren och har därför inte räknats med i denna analys.

Varje station redovisas i excel med data och graf för alla undersökningsår.

För respektive år finns en beskrivning över resultatet.

Resultat bottenfaunaVälj år
Välj station
Välj presentation