Kalmar läns kustvattenkommitté

Bottenfauna Skriv ut E-postadress

Med bottenfauna avses här de djur som lever nere
i eller ovanpå mjukbottnar dvs. sand eller gyttja.
Vanligtvis undersöks de djur som är större än
1 mm av den s k makrofaunan. Det är främst musslor,
snäckor, maskar och olika kräftdjur som är vanliga
men nära kusten förekommer även ett antal
insektslarver. Eftersom östersjövattnet är utsötat
finns här betydligt färre arter än i rent marin miljö.
Totalt förekommer ett drygt sjuttiotal arter av
bottendjur i Kalmarsund.

Genom att undersöka bottnarnas djursammansättning kan vi få
information om hur deras miljö påverkas av utsläpp som sker. 
En del djur gynnas av ökade mängder organiskt material i sedimenten.    
Mest tåliga är östersjömusslor, rovborstmaskar och vissa typer av fjädermygglarver.

 

Senast uppdaterad 2013-09-19 12:41