Kalmar läns kustvattenkommitté

Hydrografi - Mätprogram Skriv ut E-postadress

Syfte och mål

Genom provtagning av den fria vattenmassan, av vattnets fysikaliska och kemiska egenskaper, följer vi bl a belastningen av kväve och fosfor. Syftet är att kunna följa upp insatta åtgärder, samt beskriva tillståndet och vattenkvaliteten på både regional och lokal nivå.

Mätprogram

Temperatur och salthalt bestäms för varje meter.Övriga analyser utförs på yt- (0,5 m) och bottenprov med undantag för klorofyll-a, som enbart analyseras i ytvattnet.
Om provtagningarna indikerar syrgasbrist i bottenvattnet, ska syrgasprover tas till det djup där syrgasbristen upphör.Provtagning sker runt den 15:e i varje månad.

Stationerna provtas 5 gånger om året (december, januari, juni, juli och augusti), förutom referensstationerna som provtas 11 gånger om året (förutom oktober). 

Analysfakta

Metoduppgifter Enhet Mätosäkerhet Kvantifieringsgräns
Temperatur grader C ±0.05 °C  
Salinitet PSU ±0.05 PSU  
Syrehalt ml/l ±5% 0.2 ml/l
Syremättnad %    
Siktdjup M    
TOC, Kolhalt, mg/l   3 mg/l
Tot-N, Total kväve μmol/l ±10% 8 μmol/l
NO2-N, Nitritkväve μmol/l    
NO3-N, Nitratkväve μmol/l    
NO2+3, Nitrit- och nitratkväve μmol/l ±5% 0.8 μmol/l
NH4-N, Ammoniumkväve µmol/l ±10% 0.8 μmol/l
Tot-P, Total fosfor μmol/l ±15%  
PO4-P Fosfatfosfor μmol/l ±5% 0.04 μmol/l
SiO3-Si, Silikatkisel μmol/ ±5% 0.2 μmol/l
Chl-a, Klorofyll a µg/l ±25% 0.2 μg/l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data av god kvalitet

Kustvattenkommittén lägger stor vikt vid kvalitetssäkring, och efterfrågar ackreditering och interkalibrering, både vad gäller fält- och analysmetoder.

Olika enheter

Halterna av näringsämnen anger den mängd näringsämne som binds till en viss sorts förening i 1 liter vatten.För t ex fosfatfosfor innebär det att 1 μmol/l anger att det finns 1 μmol fosfor bundet till fosfatföreningar i en liter vatten.

Omvandling av närsalter från μmol/l till μg/l fås genom att multiplicera halten med respektive ämnes (fosfor, kväve, kol) molmassa.

Molmassorna för respektive ämne är:

Kväve (N): 14.0067 g/mol

Fosfor (P): 30.973761 g/mol

Kol (C): 12.01 g/mol

Exempel: För fosfatfosfor är  således 1 μmol/l = 30.973761 μg/l

                För totalkväve är således 0.8 μmol/l = 11.2 μg/l

Syrehalten i vatten anges vanligen som  ml/l eller mg/l. Omvandlingen mellan dessa enheter görs genom att dividera halten i ml/l med 0.7.

Exempel: Syrehalten 7 ml/l = 10 mg/l (7/0.7)

               

 

 

Mätfrekvens

Station Antal gånger per år
Sjöängsviken Ingen provtagning sedan 2009 
V1-V 5
Ref V2V 5
V3-V 5
V22-V 5
V6-VMS 5
OKG1-V 5
O1-V 5
MB2-V 5
MB24-V 5
MB1-VMS 5
MB210-VMSF 5
M1-V 5
M3-V 5
B1-V 5
Ref V2 11
K3-V 5
K15-MV 5
K11-MV 5
Ref M1V1 11
 

 

Senast uppdaterad 2013-09-09 10:39