Kalmar läns kustvattenkommitté

Miljögifter - Metoder Skriv ut E-postadress

Miljögifter i sediment

Under 2001 inleddes provtagning av i glasrör sedimenterat material
på 5 platser utanför Mönsterås Bruk. Insamling av material ska
fortsätta till sommaren 2002 innan analysarbetet påbörjas.
Under 2003 ska dessutom sedimentprover för analys av tungmetaller
tas på 36 platser i länet. Information om dessa provtagningar
kommer att läggas in när det finns resultat.

Tungmetaller i levande organismer

Musslor tar upp och anrikar de tungmetaller som finns bundna till
partiklar i vattenmassan medan tång tar upp det som finns i löst form.
I Naturvårdsverkets bedömningsgrunder används båda arterna för
att bedöma avvikelse från angivna jämförvärden. Mätning av
tungmetaller i svenska kustområden har utförts under lång tid och det
finns därmed ett ganska stort bakgrundsmaterial att tillgå.
Provtagningen utförs i september och oktober i samband med att
algprofilerna undersöks.

På varje plats insamlas 25 musslor i storleksintervallet 15-30 mm.
Musslorna ska plockas på ungefär 1,5 m djup. Musslorna vistas
därefter i glasakvarium med vatten från provtagningsplatser under
två dygn för att tömma tarmen. Köttet prepareras därefter fram
och frystorkas för att sedan analyseras enligt Svensk Standard
av ackrediterat laboratorium.

För analys av tungmetaller i blåstång används årsskotten från tio
individuella plantor plockade på ungefär 1,5 m djup. Materialet rensas
från påväxt och sköljs ordentligt innan det lufttorkas. Även dessa
prover analyseras enligt Svensk Standard av ackrediterat laboratorium.

Materialet analyseras på tungmetallerna bly, koppar, kadmium, nickel,
krom, zink och kvicksilver.