Kalmar läns kustvattenkommitté

Karta med mätpunkter

Miljögifter - Mätprogram Skriv ut E-postadress

Syfte och mål

Denna del av programmet syftar till att följa tillstånd och förändringar i miljögiftsbelastningen i Kalmar läns kustvatten.

Målet är att eventuella geografiska skillnader ska kunna beskrivas, samt att positiva eller negativa trender för olika ämnen ska kunna upptäckas och beskrivas.

 

Miljögifter i sediment

I programmet ingår återkommande undersökningar av länets bottensediment. På bottnarna ackumuleras tillförda miljögifter, vilket har lett till att analys av sedimentprover har blivit ett betydelsefullt verktyg i det svenska miljöövervakningsarbetet. Provtagning av sediment genomförs vart 5:e år på 31 stationer, och proverna analyser med fokus på tungmetaller (bl a bly, kvicksilver, zink, koppar, nickel och kadmium). Utanför Mönsterås saknas lämpliga ackumulationsbottnar för provtagning, och där har undersökningen genomförts med hjälp av en standardiserad metod med sedimentfällor.

 

 

Tungmetaller i levande organismer

Provtagningsprogrammet för analys av tungmetaller och PAH (polyaromatiska kolväten) i blåmusslor omfattar totalt 17 stationer. På 9 av dessa analyseras även blåstång med avseende på tungmetaller. Fem av stationerna är referensstationer som analyseras varje år medan övriga analyseras vartannat år. Flera av stationerna har undersökts sedan den samordnade provtagningen inleddes 1984 medan några kom till 1995. Under 2009 genomfördes en utökad provtagning av blåmusslor, med syfte att undersöka spridning och förekomst av TBT, bromerade flamskyddsmedel (PBDE) och PAHer. Detta är ett par av de ämnen som enligt Vattendirektivet ska övervakas långs våra kuster. 

 

 

Station

Läge
Organism
Besökt sedan
RefH4Me4
Göklabben V-sida
blåmussla, blåstång
1984
RefMe5
St Askö o-sida
blåmussla
1984
G1MeS
inre Verkebäcksviken
blåmussla, blåstång
1984
G3MeS
Svallbo
blåmussla, blåstång
1984, Ingen provtagning sedan 2009
G5Me
Verkebäcksvikens mynning
blåmussla, blåstång
1984
RefMe3
Högby fyr; Öland
blåmussla, blåstång
1984
N1Me
Badholmen
blåmussla
1984
N3Me
Klubbholmen
blåmussla, blåstång
1984
N4Me
Tälleskär o-sida
blåmussla, blåstång
1984
N6Me
S Bergholmen v-sida
blåmussla, blåstång
1984
MB6I
Gåsö S-sida
blåmussla
1996
MB9HI
Soleskär N-sida
blåmussla
1996
RefH2Me2 Revsuddens S-sida blåmussla 1984
L2MeS
mitt i Kläckebergaviken
blåmussla
1984
L3MeS
Kläckebergavikens mynning
blåmussla
1984
K9Me
Kalmar oljehamn
blåmussla
1993
K17HMe
V Stensö
blåmussla
1995
RefMe1
Garpen
blåmussla, blåstång
1984
 

 

Senast uppdaterad 2013-09-09 12:32