Kalmar läns kustvattenkommitté

Miljögifter Skriv ut E-postadress

Med miljögifter avses ämnen som vi människor på ett eller annat sätt
förorenar vår omgivning med och som är giftiga för de organismer som
lever i miljön. Exempel på sådana ämnen är organiska miljögifter som
PCB, DDT, dioxiner och liknande liksom tungmetaller som kadmium och
kvicksilver m fl. Organiska klorföreningar från massablekerier kan bli
kvar länge i miljön och är alltjämt ett miljöhot trots att klorgasblekning
nu har upphört.

Tungmetaller förekommer naturligt i havsvatten, sediment och organismer.
Genom mänsklig aktivitet har halterna dock ökat i många områden vilket
är allvarligt då redan en liten förhöjning kan ge biologiska störningar.
De metaller som hittills visat sig ha de starkaste biologiska effekterna
är kvicksilver, kadmium, bly och koppar. För att se på tungmetallanrikning
i levande organismer analyseras blåmusslor (Mytilus edulis) och blåstång
(Fucus vesiculosus).