Kalmar läns kustvattenkommitté

Växtsamhällen Skriv ut E-postadress

Vegetationsklädda bottnar

Grunda vegetationsklädda bottnar har en ovanligt rik biologisk mångfald och brukar därför betraktas som de artrikaste ekosystemen i Östersjön.

Blåstång,sågtång och ålgräs är viktiga arter på grunda bottnar, som skapar förutsättningar för denna biodiversitet. Ålgräs och sågtång är två arter av stor betydelse i Kalmar läns kustvattenkommittées ansvarsområde. På sandbottnar i Kalmarsund finns ostkustens mest välutvecklade och välbevarade ålgräsängar, och sågtången utmed Ölands östra kust befinner sig här på gränsen till sitt norra utbredningsområde.

Det är till de kustnära grunda områdena som en stor del av våra mänskliga aktiviteter är koncentrerade, och de grunda områdena utsätts därmed för flera olika typer av belastningar. Några växtarter gynnas t ex vid en ökning av mängden näring i vattnet. Det gäller framför allt vissa fintrådiga grön- och brunalger som har förmågan att snabbt utnyttja näringen. Genom att undersöka växtsamhällenas utbredning och täthet kan vi få viktig information om hur miljön påverkas av de utsläpp som sker. Blåstång och ålgräs är bra och viktiga indikatorer på miljöförändringar i Östersjön, och övervakning av dessa arter ingår därför i Kalmar läns kustvattenprogram.

 a 

 

 

Senast uppdaterad 2013-09-06 13:16