Kalmar läns kustvattenkommitté

Hydrografi Skriv ut E-postadress

Hydrografi

Med hydrografi avses här vattnets fysikaliska och kemiska egenskaper.

De parametrar som vanligen ingår i miljöövervakning är temperatur, salthalt, siktdjup, kväve och fosfor i dess oorganiska och organiska former, silikatkisel, syrgashalter och siktdjup.

De hydrografiska förhållandena styr många av de biologiska processerna i den marina miljön och genom att mäta vissa variabler kontinuerligt enligt ett fastställt mätprogram kan vi få fram viktigt underlag för att kunna bedöma miljötillståndet i t.ex. ett havsområde.

Halterna av kväve och fosfor är av speciellt intresse eftersom dessa ämnen tillförs från land och olika verksamheter, och dessa ämnen utgör byggstenar för all produktion i havet.

Senast uppdaterad 2013-09-06 12:28