Kalmar läns kustvattenkommitté

Från och med 2012 redovisar vi alla mätdata i en fil. Det går inte att ladda ner ett enstaka mätresultat.

Kommentarer till senaste mätningarna, juni 2015

På station V22-V noterades ovanligt höga halter av fosfatfosfor, totalfosfor, silikatkisel, ammoniumkväve och totalkväve. Dessa har kontrollerats med labbet och inger avvikande har noterats. Värdena har accepterats och jag har satt en E-flagga på dessa. De höga halterna noterades i bottenvatttnet och då syrebrist rådde där (0,4 ml/l) är det rimligt att de höga halterna härstammar från frisättning i sedimenten. Det är inte speciellt vanligt att detta sker redan under juni månad utan brukar vara kopplat till sensommaren efter en längre tids skiktning av vattenmassan.

Även bottenvattnet vid V3-V uppvisade dåliga syreförhållanden (1,5 ml/l) och något förhöjda halter av flera näringsämnen (fosfatfosfor, totalfosfor, silikatkisel och ammoniumkväve).

Bottenvattnet vid Ref V2-V uppvisade höga halter av nitratkväve, ammoniumkväve, silikatkisel, fosfatfosfor och totalfosfor. Här är dock syresituationen något bättre (4,9 ml/l). Åtminstone vid undersökningstillfället.

Relativt höga halter av klorofyll (> 6ug/l), vilket indikerar pågående växtplanktonblomning, noterades på tre stationer; V6-VMS, O3-V och K3-V.

 

 


 

 

.

Karta med mätpunkter

Resultat hydrografiVälj år
Välj station
Välj presentation