Kalmar läns kustvattenkommitté

Från och med 2012 redovisar vi alla mätdata i en fil. Det går inte att ladda ner ett enstaka mätresultat.

Kommentarer till senaste mätningarna

På station V22-V noterades svavelvätedoft i fält vilket föranledde att vi tog en syreprofil i fält med sond. På lab uppmättes icke detekterbara syrenivåer i bottenvattnet. Profilen som togs i fält vittnade om att syrenivåerna var låga i större delen av vattenpelaren.

Djup Syre (ml/l)
0,5  5,9
2  4,8
4  2,5
6  0,3
10  0,1
14  0,1

Syrenivåerna var generellt lågai augusti på samtliga stationer, även i ytvattnet vilket till stor del kan förklaras av de mycket höga vattentemperaturerna.

Till följd av av de låga syrenivåerna noterades relativt höga halter av näringsämnen. Halterna var synnerligen höga i bottenvattnet på stationerna Ref V2-V och V3-V.

Höga halter klorofyll vittnar om pågående blomningar på flera stationer i området.

 

.

Karta med mätpunkter

Resultat hydrografiVälj år
Välj station
Välj presentation