Kalmar läns kustvattenkommitté

Från och med 2012 redovisar vi alla mätdata i en fil. Det går inte att ladda ner ett enstaka mätresultat.

Kommentarer till senaste mätningarna, augusti 2015

Liksom i juni och juli rådde dåliga syreförhållanden (<0,14 ml/l) i bottenvattnet på stationerna V22-V och V3-V, vilket är att vänta. Svaveldoft noterades. På dessa stationer noterades fortsättningsvis relativt höga halter av totalkväve, totalfosfor, silikatkisel, fosfatfosfor och ammoniumkväve, speciellt i bottenvattnet. Vid V22_V var den totala kolhalten, liksom tidigare månader, hög i ytvattnet. Dåliga syreförhållanden noterades i augusti vid V6-VMS (0,42 ml/l) och Ref V2-V (2,45 ml/l). Även dessa bottenvatten uppvisade relativt höga halter av fosfor (total och fosfat) samt kisel. Ref V2-V uppvisade, liksom i juni och juli, höga halter av nitratkväve i bottenvattnet.

Höga halter klorofyll (11 ug/l), som indikerar pågående växtplanktonblomning, noterades på två stationer, M1-V1 och V6-VMS. Övriga stationer låg betydligt lägre, mellan 1,6 och 6,7 ug/l.

I augusti var saliniteten extremt låg i V22-V:s ytvatten. Endast < 2 PSU.

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

.

Karta med mätpunkter

Resultat hydrografiVälj år
Välj station
Välj presentation