Kalmar läns kustvattenkommitté

Från och med 2012 redovisar vi alla mätdata i en fil. Det går inte att ladda ner ett enstaka mätresultat.

Aktuella resultat - januari - februari 2014

I januari var det endast två stationer som hade liggande is, V22-V och V6-VMS. Provtagning genomfördes dock utan problem.

Höga klorofyllnivåer noterades i synnerhet vid M1-V men även på samtliga stationer runt Västervik. Detta är inte vanligt, men inte heller unikt. I övrigt var det inget anmärkningsvärt som noterades.

För proverna som togs den 17 januari  (4 stationer, 8 prover) har det tyvärr inträffat ett logistikproblem. Av någon anledning (som utreds i dagsläget) anlände inte proverna till laboratoriet förrän den 21 januari. Det är därmed för sent att mäta syre, Proverna var även vid leveransen delvis frysta vilket är dåligt för syre. Syre redovisas därmed inte då de generellt låg högt till mycket högt (läs orimligt). För övriga parametrar såg data normala ut. Calluna tycker att man kan lita på totalhalterna av kväve och fosfor samt även kisel och TOC, men är rädd för att kvävefraktionerna kan ha tagit andra proportioner. I datafilen är alla prover märkta med ett S, som indikerar att  det är något avvikande med provtagnings eller analysmetoden.

 

.

Karta med mätpunkter

Resultat hydrografiVälj år
Välj station
Välj presentation