Kalmar läns kustvattenkommitté

Från och med 2012 redovisar vi alla mätdata i en fil. Det går inte att ladda ner ett enstaka mätresultat.

Kommentarer till senaste mätningarna, maj 2015

På båda referensstationerna är värdena normala för säsongen. Låga halter av oorganiskt kväve (nitrat och nitrit) samt relativt låga halter av kisel (i paritet med föregående provtagning) indikerar att vårblommningen, som ofta är kiseldominerad, har förbrukat mycket av de lösta näringsämnena. Maj månads resultat liknade generellt april månads provtagning.

 

.

Karta med mätpunkter

Resultat hydrografiVälj år
Välj station
Välj presentation