Kalmar läns kustvattenkommitté

Från och med 2012 redovisar vi alla mätdata i en fil. Det går inte att ladda ner ett enstaka mätresultat.

Kommentarer till senaste mätningarna, januari 2015

Syresituationen var god på samtliga stationer utom i bottenvattnet på referensstationen Ref V2-V.
 Månaden bjöd i övrigt på lite annorlunda data jämfört med vad man förväntar sig.

På V6-VMS uppmättes extremt höga halter av fosfatfosfor, totalfosfor och ammoniumkväve i bottenvattnet. Även höga halter av totalkväve och silikatkisel noterades. De höga halterna av dessa näringsämnen tyder på hög nedbrytning under dåliga syreförhållanden. Tyvärr hade syreflaskorna från denna station gått sönder i transporten. Ytvattnet på samma station var mycket utsötat jämfört med tidigare. Det är möjligt att stationen belastats utöver det vanliga av närliggande avloppsreningsverk eller av förhöjd landavvattning.

M1-V och K15-MV uppvisade anmärkningsvärt höga halter av nitratkväve, nitritkväve, totalkväve, och silikatkisel.

V22-V, V3-V, RefV2-V och V1-V uppvisade något förhöjda halter av total- och fosfatfosfor samt nitrat- och nitritkväve. Även Silikatkiseln var i den högre skalan.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att nedbrytning pågår för fullt.

Samtliga värden har kontrollerats av Eurofins.

 

.

Karta med mätpunkter

Resultat hydrografiVälj år
Välj station
Välj presentation